rádió 7

Játékszabályzat

A Dél-alföldi Média Centrum Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzata („ÁNYSZ”)

1. A Dél-alföldi Média Centrum Kft. célja
A Dél-alföldi Média Centrum Kft-nek, mint a Rádió 7, („Rádió”) médiaszolgáltatójának, illetőleg promóciós partnereinek elsődleges célja az, hogy a Rádió hallgatói a lehető legszélesebb körben egyenlő eséllyel vehessenek részt és nyerhessenek a Rádió által szervezett és lebonyolított játékokban („Játék”).

2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki megfelel a jelen ÁNYSZ-ben foglaltaknak. A Rádió által szervezett Játékban nem vehetnek részt a Rádió alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai, illetve azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói (2.4. pont). 18 éven aluli hallgatók alkohol termék nyereménnyel kapcsolatos Játékban nem vehetnek részt, alkohol tartamú nyereményben nem részesülhetnek.

2.2 A Rádió Játékában való részvételnek előfeltétele, hogy a hallgató a Rádióban meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Játékban megadott telefonszámra betelefonáljon, vagy SMS-t küldjön, illetve a Rádió által megadott online felületen regisztráljon és/vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a Játékba bekerüljön, valamint a Játékban feltett kérdésre helyesen válaszoljon, illetőleg egyéb, a játékfelhívásban meghatározott módon eleget tegyen az abban rögzített feladatnak. Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni. Amennyiben az adott Játék feltételeiből vagy jellegéből más nem következik, nyertesnek azt kell tekinteni, aki a Rádió adásában személyében telefonon elérhető, és az általa megadott elérhetőségi adatok alapján a Játék nyerteseként megszólaltatható. Amennyiben a hallgató az általa megadott elérhetőségeken adásban bármely okból nem szólaltatható meg, a Rádió jogosult más olyan hallgatót nyertesként megjelölni, aki a játékfelhívásban megadott feltételek szerint az első nyertes jelen pont szerinti Játékból történő kiesése esetén nyertesnek tekinthető és adásban az általa megadott elérhetőségen megszólaltatható.

2.3 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Játékba kerüléskor a Rádió munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, online játék esetén nevét és e-mail címét. A megadott adatokat a Rádió munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni. Amennyiben a játékos nyer, úgy a Rádió munkatársának meg kell adnia nevét és lakcímét, melyet a Rádió munkatársa a nyeremény során ellenőrizhet. A Rádió semmilyen felelősséget nem vállal a nem megfelelően megadott adatokkal kapcsolatban felmerült szállítási, kézbesítési sikertelenségért, vagy a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért. A játékos jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a Rádió adatait a Játék lebonyolítása során a jelen ÁNYSZ szerint felhasználja. A Rádió jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és online Játék esetén Facebook oldalán feltüntetni. A Játékban való részvétellel a játékos hozzájárul, hogy a Rádió az alábbi személyes adatait: név, tartózkodási hely (város), e-mail cím az alábbi célból kezelje. Az adatkezelés jelen bekezdés szerinti célja reklámanyagok továbbítása, rádiós teszteken, Játékokon való részvételre felhívás. Amennyiben játékos jelen pont szerinti adatainak kezeléséhez a fenti célból nem járul hozzá, az nem jelenti a nyereményre való jogosultságának elvesztését. A Rádió a jelen pont szerinti személyes adatokat kizárólag Dél-alföldi Média Centrum Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.) részére továbbíthatja.

2.4 A Játékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:

I. egy személy egy Játékban 30 napon belül egyszer nyerhet;

II. ugyanabban a Játékban nem lehet nyertes az, aki az adott Játékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él; Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.

Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is). A Rádió munkatársai és/vagy a műsorvezetői az adásba kerülést megelőzően és/vagy az adásban jogosultak meggyőződni arról, hogy a játékos az ÁNYSZ feltételeinek megfelel-e. Amennyiben a játékos valótlan információkat adott meg, avagy az információk valódiságával kapcsolatban a Rádió munkatársai és/vagy műsorvezetői részéről indokolt aggály merül fel, és ez a műsorba kerülést követően derül ki, úgy a játékos a nyereményre nem jogosult.

3. A nyeremény átvétele

3.1 A nyereményeket a Játék lezárását követő húsz napon belül a Rádió elérhetővé teszi, annak
telephelyén munkanapokon 09 és 16 óra között, amennyiben a Játék felhívása során erről máshogy nem rendelkezik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményeket munkanapokon, nyitvatartási időbe tudja átvenni. A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

3.2 A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át.

3.3 Amennyiben a nyertes a nyereményét nem tudja átvenni, meghatalmazhat más természetes személyt az ÁNYSZ-ben foglaltak szerint.

3.4 Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a Rádió pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár az ÁNYSZ, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a Játék feltételeinek.

4. Egyéb rendelkezések

4.1 A Játékban való részvétel teljesen költségmentes, azzal, hogy a Rádió a részvétel költségeit nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra kizárólag az adott játék szervezőjének hozzájárulásával ruházható át, ki nem cserélhető, pénzre nem váltható.

4.2 A Rádió nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Rádióval szemben nem érvényesíthetők.

4.3 A Rádió Általános Nyereményjáték Szabályzata bárki által megtekinthető a Rádió székhelyén (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71., és a Rádió honlapján (www.radio7.hu).

4.4 A játékos tudomásul veszi, hogy a Rádió adásába történő betelefonálással és ezáltal a Játékban való részvétellel a Rádió ÁNYSZ-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos az ÁNYSZ elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2.3 pontja szerint megadott adatait a Rádiómunkatársai rögzítsék. A Rádió a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a Játékban való részvétellel összefüggésben, valamint az ÁNYSZ-ben, és az egyedi játékra vonatkozó részvételi feltételekben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel. A játékos az adataival az adatvédelmi törvény előírásai szerint jogosult rendelkezni. A Dél-alföldi Média Centrum Kft. a Játék befejezését, illetőleg a nyeremények átadását követő 60 nap elteltével a játékosok adatait – a 2.3. pontban foglaltakra figyelemmel – törli adatbázisából. A Dél-alföldi Média Centrum Kft. a Játékosok személyes adatainak védelme során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”) rendelkezéseinek megtartásával jár el. Adatkezelő adatai: Dél-alföldi Média Centrum Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.); nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 06-09-009052

4.5. A játékos kifejezetten elfogadja a Dél-alföldi Média Centrum Kft. azon kikötését, amely szerint amennyiben a Rádió műsorszolgáltatási joga megszűnne, akkor a műsorszolgáltatási jog megszűnése előtt kihirdetett, de még nem átadott nyereményre való jogosultsága is megszűnik a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával, amely megszűnésre a Felek úgy tekintenek, hogy a nyereményre való jogosultság egyik félnek sem felróható okból ellehetetlenült, ésa játékos a nyeremény fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Dél-alföldi Média Centrum Kft-vel szemben nem érvényesíthet.

4.6. A jelen Játékban való részvételnek a játékosok részéről nem feltétele pénz és/vagy tét fizetése vagy vagyoni érték nyújtása a Dél-alföldi Média Centrum Kft. és/vagy a Lebonyolító részére, illetve a Dél-alföldi Média Centrum Kft. és/vagy a Lebonyolító bármely szolgáltatásának igénybevétele, így a Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

4.7 A Dél-alföldi Média Centrum Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁNYSZ-t egyoldalúan módosítsa. A jelen ÁNYSZ 2016. június 30-tól hatályos és visszavonásig érvényes. Amennyiben a jelen ÁNYSZ bármely pontja érvénytelen lenne, az nem érinti az ÁNYSZ többi pontjának az érvényességét. A jelen ÁNYSZben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Eker. tv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Sok szerencsét kívánunk kedves hallgatóinknak a Rádió 7 játékaihoz!

 


next 5

A mi világunk

Hírek